Thursday, March 13, 2014

स्पार्क-2014, व्यक्तिमत्व विकास शिबिर (वर्ग 8 ते 12 च्या विद्यार्थ्यांसाठी)

स्पार्क-२०१४
निवासी व्यक्तिमत्व विकास शिबिर
(वर्ग ८ ते १२ च्या विद्यार्थ्यांसाठी)
दि. १ ते ८ एप्रिल २०१४                  स्थळ : प्रयास, राजापेठ, अमरावती

तुमच्या मुलांनी जीवनात आजवर जे काही मिळविलेले आहे, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मिळविण्याची क्षमता व उर्जा त्यांच्यामध्ये आहे; पण ती बरीचशी अव्यक्त स्वरूपात (सुप्तावस्थेत) आहे व काही तर अज्ञातसुध्दा आहे. त्यांच्यामधील या प्रचंड प्रमाणात दडून असलेल्या व आतापर्यंत न वापरलेल्या अव्यक्त ऊर्जेचा उपयोग, त्यांचे स्वत:चे व समाजाचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी होऊ शकतो. गरज आहे ती फक्त एखाद्या ठिणगीने हि ऊर्जा चेतविण्याची ! म्हणजेच एका स्पार्कची ! ही ठिणगी पडून या ऊर्जेने पेट घेतला की झाले ! जीवनाच्या गाडीने गती पकडलीच म्हणून समजा. अशी ठिणगी टाकून, या उन्हाळी सुट्यांमध्ये तुमच्या मुलांमध्ये असलेली ही अव्यक्त ऊर्जा सृजनात्मक व सकारात्मक पद्धतीने चेतविण्यासाठी स्पार्क २०१४ हे शिबिर ! यावर्षीचे हे ५ वे वार्षिक शिबीर !!
जिंकण्यासाठी स्वत:ला तयार करण्यासाठी आपल्या गुणांचा, शक्तिस्थानांचा व क्षमतांचा सतत शोध घ्यावा लागतो, त्यांना प्रयत्नपूर्वक विकसित करावे लागते; तर दोषांना ओळखून जाणीवपूर्वक दूर करावे लागते. स्पार्क २०१४ शिबिरामध्ये सहभागी शिबिरार्थींना प्रत्यक्ष अनुभवाद्वारे, जिंकण्यासाठी स्वत:ला घडविण्याच्या मार्गावर अग्रेसर होता येईल.
शिबिरार्थींना विचार करायला प्रवृत्त करणारे, आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडणारे, जाणिवा व संवेदनशीलता तीक्ष्ण करणारे हे कृतिपर संस्कारशील शिबिर आहे. आज सर्वत्र चालू असलेली मार्कांची स्पर्धा व शर्यतीला पूर्णपणे बाजूला सारून जिंकण्यासाठी स्वत:चा शोध घेण्याचा हा आनंददायी उपक्रम आहे. सर्वत्र होणार्‍या व्यक्तिमत्व विकास शिबिरांपेक्षा या शिबिराचे स्वरूप खूपच वेगळे असेल.
शिबिराचे स्वरुप : फार टाईट वेळापत्रक वा जाचणारी शिस्त नसेल. सकाळी ७-११ या वेळात ठरलेली सत्रे होतील. संध्याकाळचा पूर्ण वेळ प्रत्यक्षात विविध असाईनमेंटस् पूर्ण करण्याचा असेल. दुपारचा पूर्ण वेळ वाचन, खेळ, मुक्त चर्चा यासाठी असेल. प्रत्यक्ष कृतिपूर्ण अनुभव देणार्‍या विविध असाईनमेंट्स शिबिरार्थीं स्वत: पूर्ण करतील व त्या प्रत्येक असाईनमेंट्मधून काय शिकलेत यावर चर्चा व विश्‍लेषणद्वारा विचारांची स्पष्टता व प्रगल्भता आपोआपच येईल.
शिबिराचा उद्देश : शिबिरातून घरी परतलेल्या आपल्या मुलांमध्ये स्पष्टपणे जाणवेल याप्रकारचे वर्तन परिवर्तन झालेले पालकांना दिसेल. तसेच अनेक बाबतीत त्यांच्यामध्ये वैचारिक स्पष्टता पण वाढलेली दिसेल.
  • आयुष्याचे ध्येय कसे ठरवावे, करिअर कसे व कोणते निवडावेठरविलेले ध्येय गाठण्यासाठी स्वत:ला कसे तयार करावे?  
  • स्वत:च्या गुण-दोषांचा शोध कसा घ्यावा, गुणांचे संवर्धन व दोषांचे निराकरण कसे करावे ?
  • मानसिक बळ व आत्मविश्‍वास कसा वाढवावा ? वेळेचे सुयोग्य व्यवस्थापन कसे करावे ?
  • वाचन, डायरी लेखन, मुलाखती घेणे
  • आहार, व्यायाम विषयक संकल्पनांबाबत स्पष्टता येण्यासाठी प्रात्यक्षिके.
  • पुस्तके विकणे, आपल्यापेक्षा गरजू व दु:खी लोकांचा शोध घेणे, विविध संस्था व उपक्रमांना भेटी.
gwMZm : 
1.      {e{~amÀ¶m Zmo§XUrgmR>r Zm|XUr AO© ^ê$Z nmR>dmdm. {e{~amWu d ˶mÀ¶m nmbH$m§Zr Ago XmoZ doJdoJio ’$m°‘©g² ^am¶Mo AmhoV. फॉर्म प्रयास च्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे. 
2.      {e{~amXaå¶mZ {e{~amWu§Zm OmUrdnyd©H$ H$mhr AS>MUr d AmìhmZm§Zm gm‘moao Omdo bmJob Aer {e{~amMr aMZm Ho$bobr Amho, OoUoH$ê$Z {e[~amWvZr WmoS>ogo a’$ A°ÝS> Q>’$ ~Zmdo.
3.      {X. 1 E{àbbm gH$mir 10 n`ªV A_amdVrbm Imbrb nÎ`mda nmohMmdo. {X. 8 E{àbbm gm¶§H$mir {e{~a g§nob.
4.      gmo~V H$m` AmUmdo : ñdV:Mo H$nS>o d AÝ` Amdí`H$ gm_mZ, XmoZ ~oS> erQ²>g, CÝhmgmR>r S>moŠ`mbm ~m§Ym`bm ñH$m\©$/Q>monr, nmÊ`mMr ~m°Q>b, dhr-noZ, Qy>WnoñQ>, gm~U B.
5.      {e{~a gh^mJ XoUJr ewëH$ : ê$. 3000/- (^moOZ-{Zdmg ì¶dñWogh)
à¶mgÀ¶m Imbrbn¡H$s H$moU˶mhr ~±H$ Im˶m‘ܶo ZJXr dm MoH$Ûmam AmnU {e{~a gh^mJ XoUJr ewëH$ O‘m H$ê$ eH$Vm.
Bank Account Details of PRAYAS
1. PRAYAS- Saving bank A/No. - 323302010064340 at Union Bank of India,
  Amravati Branch. (IFS Code UBIN0532339)
2. PRAYAS Chandur Bazar- Saving bank A/No.-11590669883 at SBI,
              Chandur Bazar Branch. (IFS Code SBIN0002147)
3. PRAYAS Chandur Bazar- Saving bank A/No.-042801001011 at ICICI,
              Amravati Branch. (IFS Code ICIC0000428)
==========================
संपर्क : प्रयास, दंडे प्लॉटस्, राजापेठ, अमरावती
फोन : ०७२१-२५७३२५६, ९४२०७ २२१०७
Email : sevankur@gmail.com
Website : www.prayas-sevankur.org


No comments: